ژانویه 22, 2019

گزارش تصویری برگزاری رویداد بتا در مدارس امام رضا

ژانویه 22, 2019

برگزاری طرح کاد توسط آکادمی نوآوری و کارآفرینی فردوسی

ژانویه 22, 2019

گزارش تصویری مدرسه کسب و کار فردوسی در واحد علوم پزشکی مشهد

ژانویه 22, 2019

مستند برگزاری مرحله نهایی چهارمین دوره رقابت سخنوری رسا

ژانویه 22, 2019

ارائه نفر سوم چهارمین دوره رقابت سخنوری رسا

ژانویه 22, 2019

ارائه نفر دوم چهارمین دوره رقابت سخنوری رسا

ژانویه 22, 2019

ارائه نفر اول چهارمین دوره رقابت سخنوری رسا

ژانویه 13, 2019

مستند مدرسه کسب و کار دانش آموزی 97

ژانویه 13, 2019

گزارش تصویری برگزاری فصل سوم مدرسه کسب و کار فردوسی 97