مدرسه کسب و کار


آکادمی کسب‌وکار فردوسی بستری آموزشی جهت افزایش توانمندیها، دانش و مهارت‌های کسب وکار برای متخصصین، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه طراحی شده است. این ماراتن آموزشی به‌گونه‌ای طراحی شده که افراد بتوانند ذهن خود را در جهت انتخاب آینده‌ی شغلی موفق‌تر منسجم کنند و با فرایند آموزشی طراحی شده برای‌ایشان برنامه توسعه شغلی خود را ترسیم نمایند. این ماراتن آموزشی با مطالعه مدل‌های موفق دنیا و با همکاری جمعی از اساتید رشته‌های مختلف دانشگاه، به‌همراه تعدادی از کارآفرینان برتر کشور، طراحی شده است.


کمپ های مدرسه کسب و کار

آکادمی کسب و کار فردوسی در قالب بوت کمپ‌های سه روزه اجرا میگردد. به طور کلی در زیر فصل کلی آموزشهای ارائه می‌گردد

خلق مدل شغلی

متخصصان مربوطه، اصول تدوین نقشه توسعه شغلی و تحصیلی یعنی شناخت خود، چشم انداز 40 سالگی و ترسیم گام های حرکت را برای دانشجویان توضیح خواهند داد. اهم سرفصل های این کمپ ترسیم و طراحی بوم مدل شخصی، تدوین رزومه مناسب شغلی، برنامه ریزی های عملیاتی و تدوین برنامه توسعه فردی و نحوه حضور در جلسات مصاحبه شغلی است.

آشنایی بیشتر با فصل اول...

خلق مدل کسب وکار

مرور مفاهیم راه اندازی کسب و کار از مرحله ایده‌پروری تا مرحله نهایی به صورت عملی در این بخش اجرا می‌گردد. مواردی مانند: تدوین یا بازنگری مدل های کسب و کار خود، ایده پروری، ارزیابی ایده، تیم سازی، تبدیل ایده به کسب و کار، بوم کسب و کار، مشتری و ارزش پیشنهادی، بوم ناب، انجام یک MVP مناسب، اعتبارسنجی و مباحث حقوقی در کسب وکار می باشد.

آشنایی بیشتر با فصل دوم...