روش تحقیق

رویداد روش تحقیق

رئوس مطالب

  • کليات روش تحقيق و انتخاب موضوع
  • بيان مسئله
  • اهداف و فرضيات
  • سئوالات
  • بررسي متون
  • متغيرها
  • اخلاق در پژوهش جمع آوري داده ها
  • انواع مطالعات
  • بودجه و زمان بندي
  • گزارش نويسي

دیدگاه ها بسته شده است