مدرسه کسب و کار دانش آموزی

دی ۲۳, ۱۳۹۷

گزارش تصویری برگزاری فصل دوم مدرسه کسب و کار فردوسی 97

دی ۲۳, ۱۳۹۷

گزارش تصویری برگزاری فصل اول مدرسه کسب و کار فردوسی 97

دی ۲۳, ۱۳۹۷

نوع ارائه در سخنوری _ قسمت چهارم

دی ۲۳, ۱۳۹۷

نوع ارائه در سخنوری _ قسمت سوم

دی ۲۳, ۱۳۹۷

نوع ارائه در سخنوری _ قسمت دوم

دی ۲۳, ۱۳۹۷

نوع ارائه در سخنوری _ قسمت اول

دی ۲۰, ۱۳۹۷

محتوا در سخنوری _ قسمت ششم

دی ۲۰, ۱۳۹۷

محتوا در سخنوری _ قسمت پنجم

دی ۲۰, ۱۳۹۷

محتوا در سخنوری _ قسمت چهارم