آکادمی TV

دی ۲۰, ۱۳۹۷

محتوا در سخنوری _ قسمت پنجم

دی ۲۰, ۱۳۹۷

محتوا در سخنوری _ قسمت چهارم

دی ۲۰, ۱۳۹۷

محتوا در سخنوری _ قسمت سوم

دی ۲۰, ۱۳۹۷

محتوا در سخنوری _ قسمت دوم

دی ۲۰, ۱۳۹۷

نوع محتوا در سخنوری _ قسمت اول

دی ۱۹, ۱۳۹۷

فن بیان در سخنوری – قسمت هشتم

دی ۱۹, ۱۳۹۷

فن بیان در سخنوری – قسمت هفتم

دی ۱۹, ۱۳۹۷

فن بیان در سخنوری – قسمت ششم

دی ۱۹, ۱۳۹۷

فن بیان در سخنوری – قسمت پنجم