بهمن ۲, ۱۳۹۷

گزارش تصویری برگزاری رویداد بتا در مدارس امام رضا

بهمن ۲, ۱۳۹۷

برگزاری طرح کاد توسط آکادمی نوآوری و کارآفرینی فردوسی

بهمن ۲, ۱۳۹۷

گزارش تصویری مدرسه کسب و کار فردوسی در واحد علوم پزشکی مشهد

بهمن ۲, ۱۳۹۷

مستند برگزاری مرحله نهایی چهارمین دوره رقابت سخنوری رسا

بهمن ۲, ۱۳۹۷

ارائه نفر سوم چهارمین دوره رقابت سخنوری رسا

بهمن ۲, ۱۳۹۷

ارائه نفر دوم چهارمین دوره رقابت سخنوری رسا

بهمن ۲, ۱۳۹۷

ارائه نفر اول چهارمین دوره رقابت سخنوری رسا

دی ۲۳, ۱۳۹۷

مستند مدرسه کسب و کار دانش آموزی ۹۷

دی ۲۳, ۱۳۹۷

گزارش تصویری برگزاری فصل سوم مدرسه کسب و کار فردوسی ۹۷