با رویداد های ما آشنا شوید...

تیر ۱۳, ۱۳۹۷
مدل شغلی من

مدل شغلی من (۴۰ سالگی من)

۰.۰ ۰۰
تیر ۱۲, ۱۳۹۷
کارگاه مهارت نگارش پروپوزال علمی

کارگاه مهارت نگارش پروپوزال علمی

۰.۰ ۰۰
تیر ۱۲, ۱۳۹۷
کارگاه مهارت نگارش مقالات علمی

کارگاه مهارت نگارش مقالات علمی

۰.۰ ۰۰
تیر ۱۲, ۱۳۹۷
کارگاه مهارت های ارائه آکادمیک

کارگاه مهارت های ارائه آکادمیک

۰.۰ ۰۰
تیر ۱۲, ۱۳۹۷
رویداد شغل مناسب شما

شغل مناسب شما

۰.۰ ۰۰
تیر ۱۲, ۱۳۹۷
اسنک شغلی

اسنک شغلی

۰.۰ ۰۰