شهریور ۲۱, ۱۳۹۴
بازدید در مدرسه کسب و کار فردوسی

فتو کلیپ بازدیدها – اولین دوره مدرسه کسب و کار فردوسی

شهریور ۱۸, ۱۳۹۴

جلسه مشترک با نماینده مرکز رشد و نماینده کنسولی کشور پاکستان

در جلسه مشترک با حضور مسئولین مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد و نماینده مرکز رشد و نماینده کنسولی کشور پاکستان خدمات آکادمی جهت ارائه در کشور پاکستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت
شهریور ۱۷, ۱۳۹۴
هفته اول مدرسه کسب و کار

هفته اول- مدرسه کسب و کار فردوسی

شهریور ۱۱, ۱۳۹۴
همایش معرفی اولین دوره مدرسه کسب و کار

همایش معرفی – اولین دوره مدرسه کسب و کار فردوسی

شهریور ۲, ۱۳۹۴
اختتامیه اولین دوره مدرسه کسب و کار

بازدید علمی- اولین دوره مدرسه کسب و کار فردوسی

مرداد ۲۱, ۱۳۹۴
معرفی رشته مهندسی عمران

مصاحبه معرفی رشته دانشگاهی- مهندسی عمران