تیر ۱۲, ۱۳۹۷
کارگاه مهارت نگارش مقالات علمی

کارگاه مهارت نگارش مقالات علمی

۰.۰ ۰۰
تیر ۱۲, ۱۳۹۷
کارگاه مهارت های ارائه آکادمیک

کارگاه مهارت های ارائه آکادمیک

۰.۰ ۰۰
تیر ۱۲, ۱۳۹۷
رویداد شغل مناسب شما

شغل مناسب شما

۰.۰ ۰۰
تیر ۱۲, ۱۳۹۷
اسنک شغلی

اسنک شغلی

۰.۰ ۰۰
تیر ۱۲, ۱۳۹۷
پازل کارآفرینی

پازل کارآفرینی

۰.۰ ۰۰
تیر ۱۲, ۱۳۹۷
رویداد ارائه یک ایده یا ایده یک ارائه

ارائه یک ایده یا ایده یک ارائه

۰.۰ ۰۰